Chính sách & Tiến độ thanh toán khi mua TMS Wonder World Đầm Cói Vĩnh Yên

Chính sách áp dụng cho khách hàng

Khách hàng mua từ 2-4 lô được CK 1% GTHĐ

Khách hàng mua từ 5-10 lô được CK 2% GTHĐ

Khách hàng thanh toán sớm trong vòng 10 ngày từ ngày đặt cọc

Đất: Chiết khấu lãi suất 15% số tiền thanh toán sớm / năm/ số ngày thanh toán trước hạn

Công thức: Số tiền thanh toán đợt  x 15% / 365 ngày x số ngày thanh toán sớm

Xây thô: Chiết khấu lãi suất 12% số tiền thanh toán sớm / năm/ số ngày thanh toán trước hạn

Công thức: Số tiền thanh toán đợt  x 12% / 365 ngày x số ngày thanh toán sớm

Áp dụng với khách hàng mua Shophouse

Cam kết thuê lại hợp đồng 5 năm, lợi nhuận 2 năm đầu tiên 15tr/tháng

 

Đối với sản phẩm liền kề: 12 tháng

Đợt 1 Trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm đặt cọc – Ký Hợp đồng vay vốn (Đã bao gồm tiền đặt giữ chỗ) 25% GTHĐ
Đợt 2 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn hợp đồng vay 5% GTHĐ
Đợt 3 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 2
5% GTHĐ
Đợt 4 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 3
5% GTHĐ
Đợt 5 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 4
5% GTHĐ
Đợt 6 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 5
5% GTHĐ
Đợt 7 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 6
5% GTHĐ
Đợt 8 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 75
% GTHĐ
Đợt 9 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 8
5% GTHĐ
Đợt 10 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 9
15% GTHĐ
Đợt 11 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán
đợt 10
15% GTHĐ
Đợt 12 Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu
5% GTHĐ

GTHĐ được hiểu là giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT
Thời điểm ký HĐMB: dự kiến trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vay

Đối với sản phẩm biệt thự: 15 tháng

1 Đợt 1 Trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm đặt
cọc giữ chỗ – Ký Hợp đồng vay vốn
(Đã bao gồm tiền đặt cọc)
15% GTHĐ
2 Đợt 2 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 1
10% GTHĐ
3 Đợt 3 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 2
5% GTHĐ
4 Đợt 4 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 3
5% GTHĐ
5 Đợt 5 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 4
5% GTHĐ
6 Đợt 6 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 5
5% GTHĐ
7 Đợt 7 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 6
5% GTHĐ
8 Đợt 8 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 7
5% GTHĐ
9 Đợt 9 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 8
5% GTHĐ
10 Đợt 10 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 9
5% GTHĐ
11 Đợt 11 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 10
5% GTHĐ
12 Đợt 12 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 11
10% GTHĐ
13 Đợt 13 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán đợt 12
15% GTHĐ
14 Đợt 14 Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận
quyền sở hữu đất ở và quyền sở hữu nhà ở
5% GTHĐ